การสอบออนไลน์ครั้งที่ 22.

การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
1,865 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
1,572 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
293 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
2,586 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
2,175 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
411 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ