การสอบออนไลน์ครั้งที่ 21.

การสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2566

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
7,736 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
6,580 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
1,156 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
12,218 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
9,879 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
2,339 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ