การสอบออนไลน์ครั้งที่ 20.

การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ในวันที่ 28-29 มกราคม 2566

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
21,801 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
17,998 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
3,803 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
52,818 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
41,646 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
11,172 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ