การสอบออนไลน์ครั้งที่ 19.

การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธ์สอบ
1,605 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
1,312 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
293 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธ์สอบ
1,811 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
1,483 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
328 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ