การสอบออนไลน์ครั้งที่ 18.

การสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
9,861 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
8,514 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
1,347 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
15,361 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
12,460 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
2,901 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ