การสอบออนไลน์ครั้งที่ 17.

การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
23,503 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
19,698 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
3,805 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
55,787 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
44,561 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
11,226 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ