การสอบออนไลน์ครั้งที่ 16.

การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
6,768 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
5,342 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
1,426 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
11,943 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
9,284 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
2,659 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ