การสอบออนไลน์ครั้งที่ 15.

การสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
7,973 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
6,561 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
1,412 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
12,917 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
10,210 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
2,707 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ