การสอบออนไลน์ครั้งที่ 14.

การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 116 รหัสรุ่น 641

ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
20,307 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
17,295 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
3,012 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
48,738 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
39,789 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
8,949 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ