การสอบออนไลน์ครั้งที่ 13.

การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และผู้สมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

ในวันที่ 15-16 มกราคม 2565

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
8,162 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
6,112 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
2,050 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
16,233 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
12,107 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
4,126 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ