การสอบออนไลน์ครั้งที่ 12.

การสอบปลายภาคและการสอบซ่อม การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
12,259 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
10,444 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
1,815 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
21,501 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
17,242 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
4,259 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ