การสอบออนไลน์ครั้งที่ 11.

การสอบปลายภาค+ซ่อม การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 25-26 กันยายน และ 2-3 ตุลาคม 2564

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
13,408 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
10,784 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
2,624 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
26,127 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
20,036 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
6,091 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ