การสอบออนไลน์ครั้งที่ 10.

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 21-22,28-29 สิงหาคม 2564

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
24,696 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
20,809 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
3,887 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
59,240 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
47,455 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
11,785 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ