การสอบออนไลน์ครั้งที่ 9.

การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
5,104 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
4,554 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
550 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
10,145 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
8,877 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
1,268 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ