การสอบออนไลน์ครั้งที่ 8.

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบ 2

ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม , 5-6 มิถุยายน 2564

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
13,780 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
11,753 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
2,027 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
27,906 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
22,445 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
5,461 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ