การสอบออนไลน์ครั้งที่ 7.

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 30-31 มกราคม 2564 2564

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
17,449 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
13,917 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
3,532 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
41,716 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
31,009 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
10,707 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ