การสอบออนไลน์ครั้งที่ 6.

การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
3,533 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
3,023 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
510 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
5,904 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
4,777 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
1,127 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ