การสอบออนไลน์ครั้งที่ 5.

การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
2,465 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
2,055 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
410 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
5,022 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
4,099 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
923 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ