การสอบออนไลน์ครั้งที่ 4.

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 12-13 กันยายน 2563

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
7,800 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
6,523 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
1,277 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
18,741 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
15,007 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
3,734 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละคาบ (คน/ชุด)
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ