จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบทั้งหมด
84,883 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
63,324 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบทั้งหมด
21,559 คน
จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบทั้งหมด
504,908 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
381,287 คน/ชุด
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบทั้งหมด
123,621 คน/ชุด
ร้อยละการเข้าสอบในแต่รอบ
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ