จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบทั้งหมด
76,688 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
57,266 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบทั้งหมด
19,422 คน
ร้อยละการเข้าสอบในแต่รอบ
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ