จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบทั้งหมด
70,425 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
52,375 คน
จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบทั้งหมด
18,050 คน
ร้อยละการเข้าสอบในแต่รอบ
ร้อยละการเข้าสอบและขาดสอบ
เข้าสอบ ขาดสอบ